Hållbarhet

Det miljömässiga uppdraget

Den bransch vi verkar i är i grunden miljöpåverkande. Vi använder såväl material som energi, och vi står för avfall och i en del fall utsläpp. Det innebär att vi är en aktör som på allvar kontinuerligt måste se över den inverkan vi har och vad vi kan göra för att förbättra oss och vår omgivning. Det vi levererar till kund har många gånger en positiv miljö- och klimatpåverkan, men vi har likafullt skäl att låta ett miljötänk genomsyra vår verksamhet i samtliga led.

Det sociala uppdraget

Som arbetsgivare är det självklart att ta ansvar för att våra medarbetare har en sund arbetsplats att gå till, att deras fysiska och psykiska hälsa värnas samt att risker och hot identifieras och förebyggs. Vi ska också se till att var och en har möjlighet att utvecklas och ha möjlighet att som individer bidra till ett hållbart samhälle.

Det ekonomiska uppdraget

För att vara ett företag med uthållig lönsamhet och tillväxt är det angeläget att både verka i nuet och ha ett långsiktigt perspektiv. Det är inte bara en fråga för företagets direkta intressenter – även som samhällsaktör är det viktigt att vi finns kvar. Vi gör det genom att ligga i teknisk och kunskapsmässig framkant vad gäller maskinpark, fortbildning och miljöpåverkan samt att hålla oss ständigt uppdaterade på vad såväl myndigheter som kunder ställer för krav på en hållbar aktör.